EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

17.01.2020 - Čiastka 4

10 / 2020 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2019 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča

16.01.2020 - Čiastka 3

8 / 2020 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

9 / 2020 Z.z. ... OZNÁMENIE o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 491/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje postup určovania a výpočtu výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb a zóny spoplatňovania

14.01.2020 - Čiastka 2

7 / 2020 Z.z. ... OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 407/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

10.01.2020 - Čiastka 1

1 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

2 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. decembra 2019, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bardejove a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Bardejove

3 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. decembra 2019, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 341/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine v znení vyhlášky č. 265/2018 Z. z.

4 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. decembra 2019, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 114/2019, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave

5 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z 27. decembra 2019, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy

6 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 3. decembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

31.12.2019 - Čiastka 146

500 / 2019 Z.z. ... SPRAVOVACÍ A ROKOVACÍ PORIADOK ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 4. decembra 2019

501 / 2019 Z.z. ... UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. decembra 2019

502 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

503 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

504 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu vlády Slovenskej republiky z 20. decembra 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 136/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení

505 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu vlády Slovenskej republiky z 20. decembra 2019, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o systemizácii štátnozamestnaneckých miest, o štátnozamestnaneckom mieste vhodnom pre absolventa, o minimálnom počte štátnozamestnaneckých miest a o oznamovacej povinnosti služobného úradu

506 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu vlády Slovenskej republiky z 20. decembra 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 128/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu údajov poskytovaných do registra výberových konaní, do registra úspešných absolventov a do registra nadbytočných štátnych zamestnancov

507 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu vlády Slovenskej republiky z 20. decembra 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach

508 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 426/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality

30.12.2019 - Čiastka 145

475 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 28. novembra 2019, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

476 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 5. decembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

477 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 27. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

478 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 28. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

479 / 2019 Z.z. ... OPATRENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky z 19. decembra 2019, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu

480 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

481 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

482 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

483 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

484 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

485 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

486 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

487 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

488 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

489 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

490 / 2019 Z.z. ... OPATRENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky z 19. decembra 2019, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty

491 / 2019 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 18. decembra 2019, ktorým sa ustanovuje postup určovania a výpočtu výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb a zóny spoplatňovania

492 / 2019 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 18. decembra 2019, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2006 Z. z. o bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská na území Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 530/2008 Z. z.

493 / 2019 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 18. decembra 2019 o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

494 / 2019 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 18. decembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 54/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh

495 / 2019 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 18. decembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

496 / 2019 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 18. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení neskorších predpisov

497 / 2019 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 18. decembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov

498 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z 20. decembra 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 132/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania

499 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z 20. decembra 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení vyhlášky č. 308/2019 Z. z.

27.12.2019 - Čiastka 144

458 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

459 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 5. decembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

460 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 27. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

461 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 5. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

462 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 28. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

463 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 28. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

464 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 3. decembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

465 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 27. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

466 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 27. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

467 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 5. decembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

468 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 3. decembra 2019 o štátnom rozpočte na rok 2020

469 / 2019 Z.z. ... ÚSTAVNÝ ZÁKON z 5. decembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

470 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 27. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

471 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 3. decembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

472 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 3. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

473 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 27. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

474 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 28. novembra 2019, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

23.12.2019 - Čiastka 143

455 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 10. decembra 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

456 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

457 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Piatok, 17. január 2020
Meniny má Nataša, zajtra Bohdana
USD* 1.1169+0.0027
GBP* 0.8547-0.0021
CZK* 25.1700+0.0260
HUF* 333.8400+0.9000
PLN* 4.2324+0.0059
SEK* 10.5678+0.0088
HRK* 7.4418-0.0025
CHF* 1.0739-0.0012
RUB* 68.8102+0.3716

  13:42 - Vývoz holandských farmárov dosiahol nový rekord

  12:22 - Fiat Chrysler rokuje s firmou Foxconn o vývoji a výrobe elektromobilov

  12:09 - Rast inflácie v eurozóne aj v Únii sa v decembri zrýchlil

  12:00 - Drevárska inšpekcia odhalila pri viac ako tretine kontrol porušenie zákona

  11:53 - Talianska diaľničná spoločnosť môže zbankrotovať, ak príde o licenciu

  11:25 - Prebytok bežného účtu eurozóny v novembri medzimesačne klesol

Bratislava-1°C   
Košice3°C   
Poprad1°C   
Žilina1°C   
Zvolen4°C   
Viedeň-1°C   
Praha0°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0